Zveřejněno 30. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a žáci, dle „SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 - PROVOZ A TESTOVÁNÍ“ ze dne 17.8.2021 Vám sdělujeme upřesňující informace týkající se provozu školy od 1.9.2021.

1.   ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: • Naše škola zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy
• Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9.2021 od 8:00 hod. před budovou 1. stupně základní školy. Po přivítání odejdou žáci do tříd se svými třídními učiteli, žáci zůstanou ve škole cca do 9.30 
• Žákům 1.A a jejich rodičům se bude věnovat paní učitelka třídní a vychovatelka školní družiny.
Ve vnitřních prostorách školy musí mít dospělí po celou dobu pobytu nasazenou ochranu dýchacích cest, vstup je maximálně pro dvě osoby doprovázející žáka!
2.9 bude probíhat vyučování od 7.50 do 11:30 (1.st) a 12.25 (2.st) , 1.A do 9:30
• od 3.9 bude probíhat vyučování dle rozvrhu, 1.A do 10:35
Dne 7.9.2021 proběhnou od 15:30 hod. třídní schůzky (1.st), od 16:30 (2.st), mimo 1.A – zde proběhnou 1.9.2021
1.9. (1.A - 2.9.), 6.9., 9.9. 2021 bude probíhat screeningové testování žáků /viz. samostatný bod tohoto dokumentu/

2. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
• Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v těchto termínech: 1.9.2021, 6.9.2021, 9.9.2021 (první testování 1.A 2.9.)
• Průběh testování:
- Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testování na naší škole bude probíhat testy GENRUI (Leták GENRUI)
- Testování ve všech termínech bude probíhat v kmenových třídách žáků za asistence pověřených zaměstnanců školy od 7:50 hod.
• Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v certifikovaném odběrovém místě.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
• V případě pozitivního výsledku testu:
- Je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných; negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě).
- V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v předcházejících 2 dnech. (V praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v předcházejících 2 dnech)
- Škola kontaktuje zákonného zástupce a žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
• Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu:
- Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.
- Zákonný zástupce dítěte žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu praktického dětského lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
- Žák s pozitivním výsledkem Ag testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává praktický dětský lékař
- Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (Toto se netýká řádně očkovaných žáků, nebo žáků kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě)
- V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží žák neprodleně výsledek škole. Všichni žáci se mohou vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. - V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.  

3. OCHRANA NOSU A ÚST
Všichni žáci musí mít povinně ve společných prostorech školy, školní družiny a školní jídelny ochranu úst a nosu - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (zdravotnická rouška).
• Dostatečný počet roušek na den.
• V žádném případě žáci nesmí používat látkové roušky.
• Roušky musí dítěti dobře na obličeji přiléhat a nesmí z obličeje padat. Prosíme rodiče, aby zvolili správnou velikost.
Žáci, kteří se nepodrobí screeningovému testování mají povinnost nosit ochranu nosu a úst po celý den – ve třídě i ve společných prostorech školy.  

4. VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
• pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol je omezen jen na nezbytně nutnou dobu a za účelem vyřízení nejnutnějších záležitostí
• žádáme všechny, kteří mají příznaky respiračního onemocnění, aby do budovy školy nevstupovali  

5. ŠKOLNÍ DRUŽINA
• Provoz bude fungovat v běžném režimu za přísnějších hygienických pravidel.  

6. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
• Školní stravování budeme poskytovat za přísnějších hygienických podmínek.
• Hygiena a úklid budou prováděny podle zpřísněných hygienických pravidel.
• Bude kladen důraz na nutnost mytí a dezinfekci rukou před odebráním stravy.
Neváhejte přihlásit své děti ke školnímu stravování. V případě, že zvažujete přihlásit své dítě, odevzdejte z důvodu omezené kapacity přihlášku co nejdříve, i kdyby se vaše dítě začalo stravovat až v dalších měsících.  

7. EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ
• Naší snahou a přáním je, aby v letošním školním roce probíhal vzdělávací proces prezenčním způsobem. Jediný prostředek, který společně máme, abychom zabránili šíření onemocnění COVID 19 ve škole, je dodržování preventivních opatření především v podobě předcházení kontaktu s nakaženou osobou ve školním prostředí.
• Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby rodiče všech žáků průběžně sledovali zdravotní stav svého dítěte a v případě podezření a příznaků nemoci, kterými jsou především rýma, kašel, dušnost, jakékoliv příznaky infekce dýchacích cest, zvýšená teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu jsou povinni o těchto příznacích informovat pracovníky školy (tel.: 474 692 259), děti s příznaky jakéhokoliv onemocnění do školy neposílat a kontaktovat dětského lékaře.
• Stejně tak musí oznámit jakékoliv podezření při kontaktu s nemocnými osobami nebo osobami s výše uvedenými příznaky s podezřením na onemocnění Covid-19 (v zaměstnání, v rodině) a dítě při takovém kontaktu do školy neposílat.
• Pokud budou žáci z jedné třídy v kontaktu se spolužákem, který je COVID pozitivní, musí celá třída do karantény (= pouze distanční výuka) a všichni žáci na testování PCR testy.
• V případě podezření na onemocnění dítěte zjištěné ve škole, bude dítě umístěno do samostatné místnosti pro tento účel určené. Zákonný zástupce si své́ dítě musí okamžitě vyzvednout po upozornění pracovníkem školy a navštívit dětského lékaře.  

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitele školy na tel.č. 608 282 111 nebo na e-mailu: reditel@zsmsbrezno.cz

Zpět na seznam aktualit