Správce osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov
Adresa:   Švermova 367, 431 45 Březno
IČO:          46789626
E-mail:     reditel@zsmsbrezno.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Lenka Kynčilová 
Telefon:      724 755 765
E-mail:        l.kyncilova@dso-chomutovsko.cz

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Adresa:       Nám. 1 Máje 1, 430 01 Chomutov
IČO:              05054265

Kontaktní údaje na zástupce pověřence
Gabriela Rousková 
Telefon:        605 286 811
E-mail:          g.rouskova@dso-chomutovsko.cz 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola a Mateřská škola Březno se jakožto správce osobních údajů zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat odpovědně a v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kontaktní údaje správce:

Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov
Mgr. Michal Vlach, ředitel školy
E-mail: reditel@zsmsbrezno.cz
Tel.: +420 608 282 111

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko, Ing. Lenka Kynčilová
E-mail: l.kyncilova@dso-chomutovsko.cz
Tel.: +420 720 128 387

Účely zpracování osobních údajů:

splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
splnění právních povinností, které se na školu vztahují
uzavření a následné plnění smlouvy mezi školou a smluvním partnerem
ochrana oprávněných zájmů
Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, může subjekt údajů souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí škola zpracování osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem subjektu údajů.

Příjemci osobních údajů:

 1. orgány veřejné moci
 2. poskytovatelé údržby informačního systému
 3. další příjemci dle potřeb a pokynů správce

Práva subjektů údajů:

 1. právo na informace o zpracování osobních údajů
 2. právo na přístup k osobním údajům
 3. právo na opravu, resp. doplnění
 4. právo na výmaz
 5. právo na omezení zpracování
 6. právo na přenositelnost
 7. právo vznést námitku
 8. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
 9. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jednotlivá práva je možné uplatnit přímo u správce osobních údajů.