Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov  

Název projektu: Společné zlepšování na ZŠ a MŠ Březno II  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012982  

Období realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021  

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.  

Z finančních prostředků v celkové výši 1.359.283, - Kč hradíme tyto aktivity:  

Mateřská škola:

69x Školní asistent – personální podpora MŠ (0,3 úvazku na 23 měsíců)
3x Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ
2x Zapojení odborníka z praxe do výuky MŠ 1x Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 2 školní roky, 10 tabletů
2x Projektový den mimo MŠ  

Základní škola:  
6x Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – 2 x ČG, 3 x MG, 1 x os. - soc. rozvoj
13x Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ
3x Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ
12x Čtenářský klub pro žáky ZŠ (3 kluby 4 pol. nebo 6 klubů 2 pol.)
4x Badatelský klub pro žáky ZŠ (1 klub 4 pol. nebo 2 kluby 2 pol.)
4x Klub demokratického myšlení (1 klub 4 pol. nebo 2 kluby 2 pol.)
20x Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (5 douč 4 pol. či 10 douč 2 pol.)
1x Projektový den v ZŠ 3x Projektový den mimo ZŠ    

Školní družina:  
49x Školní asistent – personální podpora ŠD (0,5 úv. 9 měsíců + 0,4 úv. 1 měsíc)
1x Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – kulturní povědomí (VV/hudba/tanec)
1x Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv